MODE SOLUTION

    My Account

MODE ROBOT

MTiny Coding Kit

ชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ฝึกกระบวนการคิด / การวางแผนไปพร้อมกับความน่ารัก สนุนสนาน

Codey Rockey

เด็กๆจะได้เรียนรู้การเขียน Coding เพื่อสั่งงานการทำงานของหุ่นยนตร์ ในการบังคับทิศทางการเคลื่อนไหว แสดงสีหน้า และเสียง

MRoBot

เป็นวัสดุประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทำให้การสอนและการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ง่าย และสนุกมากยิ่งขึ้น

M-IoT

เป็นชุดวัสดุบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ IOT สำหรับการเขียนโปรแกรมการศึกษา มีขนาดกะทัดรัด ความกว้าง 4.5 cm


บทเรียนออนไลน์

สื่อการเรียนการสอนการ Coding ที่จะเรียนรู้หลักการทางอิเล็กทรอนิกส์และกลไก วิธีการเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งที่เราต้องการ เพื่อฝึกกระบวนการคิด การคำนวน อีกทั้งปูรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจหุ่นยนต์

See more...

สร้างสรรค์หุ่นยนต์ MRoBot ได้หลากหลายรูปแบบ

หุ่นยนต์ MRoBot มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก สามารถเชื่อมต่อกับโมดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 100 ชนิด เด็กๆสามารถใช้จินตนาการสร้างหุ่นได้หลากหลายรูปแบบจากการใช้ชุดต่อเสริม หรือใช้อุปกรณ์แบบ Maker ที่หาได้ทั่วไปกว่า 400 ชิ้น ซึ่งจะเรียนรู้หลักการทางอิเล็กทรอนิกส์และกลไก อีกทั้งปูรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจหุ่นยนต์ระหว่างการต่อสร้างชิ้นงาน

ชุดอุปกรณ์เสริม

ชุดอุปกรณ์เสริม Add-on Pack อุปกรณ์ส่วนเสริมยอดนิมยมของ MRoBot ที่จะทำให้ต่อยอดหุ่นยนต์ไปในทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

...

ชุดอุปกรณ์เสริม
M-RoBot - ชุดหุ่นช่างพูด

...

ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBot - ชุดหุ่น 6 ขา

...

ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBot- Servo Pack

...

ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBot- Light & Sound